Joost van den Akker - Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport

Hoe ziet u als Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport het herstel van de Limburgse economie voor je? Waar liggen kansen voor onze regio en hoe moeten / kunnen ondernemers die kansen benutten?

Inmiddels is er vanuit het Rijk een omvangrijk ondersteuningspakket in werking. De eerste signalen laten zien dat deze maatregelen effectief werken. De kracht van de Provincie ligt in de herstelfase. Sommige sectoren worden buitengewoon hard en diep getroffen, denk bijvoorbeeld aan de toeristisch-recreatieve sector of de horeca, die ook in en voor Limburg van grote omvang zijn. Er ontstaan echter ook nieuwe kansen (versnellende acceptatie digitale communicatie of nieuwe concepten voor aan huis bezorging). De Nederlandse en Limburgse economie staan op een goed fundament. Maar als de stilstand te lang duurt, wordt ook het fundament aangetast en zal het herstel langer duren. Met als bijkomend risico dat de opgebouwde ecosystemen flinke klappen krijgen (bijv. door wegvallen van starters en spin offs, wegtrekken talenten, reshuffle van prioriteiten). Gelijktijdig werkt de Provincie Limburg samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en partners achter de schermen al aan de aanpak voor een landelijk marketingoffensief, zodat we, zodra de tijd rijp is, versneld aan de slag kunnen gaan met het duurzame herstel van de bezoekerseconomie in ons land. Bovendien zullen wij dit initiatief en de campagne voor Limburg ook voorzien van een eigen inkleuring waarbij wij met onze toeristische partners - zoals de Limburgse VVV’s - volop steun zullen bieden aan extra toerisme in de (na)zomer en in het najaar. Wij zullen Limburgers daarbij ook bevorderen om te recreëren in eigen regio.

In ons nieuwe economische beleid, het Missiegedreven Economisch Beleidskader, lanceren wij een visie voor een gezonde Limburgse economie op de middellange termijn. Juist nu is het belangrijk om voor de komende jaren een betrouwbare regionale economische koers te varen. In de kern beoogt het kader om het aanpassingsvermogen van de regionale economie te versterken op veranderingen die steeds sneller komen. Kortom, we zetten in op de vergroting van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze economie. En dat doen we met twee maatschappelijke opgaven als stip op de horizon. Onze missies: ‘Limburg maakt gezond!’ en ‘Limburg maakt energiek!’ bepalen de komende jaren onze koers. De economie van Limburg zal, als deze crisis voorbij is, er anders uit zien dan voorheen. Activiteiten die we in het kader van het Missiegedreven Economisch Beleidskader ontplooien, zijn eens te meer nodig in de tijd van herstel. Bijvoorbeeld de acquisitie van nieuwe bedrijven, het versterken van de leer-cultuur om de Limburgers weerbaarder te maken voor de veranderingen die op ons afkomen, het toeristische vermarkten van Limburg, het duurzaam herstellen van congrestoerisme en de evenementenbranche, het versterken van innovatie in het MKB via LIOF.

Een andere concrete maatregel op korte termijn is het inzetten van bestaande provinciale fondsen, zoals het MKB-Leningenfonds gericht op het bieden van ondersteuning aanvullend op de maatregelen van de Rijksoverheid. Samen met LIOF bekijken we welke manieren er zijn om het MKB-Leningenfonds en ook het Limburg Business Development Fonds verstrekt in te zetten in deze crisistijd. De Provincie financiert via LIOF mede de Corona Overbruggingsfinanciering. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met Defensie via het Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg (PDB Limburg). Hierin worden projecten en mogelijkheden geïnventariseerd en gecoördineerd die direct kunnen bijdragen aan de aanpak en bestrijding van de coronacrisis. Ook kijkt PDB Limburg naar projecten ten behoeve van het herstel van de economie na de coronacrisis. In PDB Limburg bundelen de volgende organisaties hun krachten: brancheorganisaties, Zuyderland, MUMC+, VISTA College, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, de Brightlands Campussen, Chemelot, Defensie en Arbeid en Onderwijs van de Provincie Limburg.

En tot slot: welke rol speelt de Provincie Limburg bij het herstel? Op jullie website staat dat jullie hard werken aan een herstelplan en dat er maatregelen genomen worden en investeringen gedaan moeten worden. Betreft dit ook investeringen die een bijdrage leveren aan het succes van de Limburgse ondernemer / het MKB en zo ja, kun je daar al iets over zeggen?

Er is wat ons betreft behoefte aan een herstelplan voor Limburg dat aansluit bij een herstelplan voor Nederland. Wij kunnen als overheid en zeker als Provincie Limburg niet alle problemen oplossen en alle onzekerheden wegnemen, maar wij zullen ons wel tot het uiterste inspannen passend bij de provinciale rol en taken. Wij zullen daarom de komende weken en maanden om tafel gaan met onze partners in Limburg en medeoverheden om te komen tot een investeringsperspectief voor dit herstelplan onder het motto ‘Rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg!’. Wij zullen de uitgangspunten en het investeringsperspectief voor dit herstelplan uitwerken in de Voorjaarsnota 2020. Deze staat gepland voor behandeling in Provinciale Staten op 26 juni aanstaande. Zo zullen wij de komende weken en maanden kijken naar de mogelijkheden die onze mobiliteits- en infrastructuurprogrammering biedt. Het gaat hier om een portefeuille van € 1,3 mld. aan exploitatie en € 180 mln. aan investeringen. Wij hebben bezien waar mogelijkheden zitten om te versnellen in werk voor beheer, onderhoud en aanleg. Op basis van deze verkenning komen wij tot een mogelijke versnelling van € 100 mln. tot maximaal € 260 mln. voorzien in de periode tot en met 2033. Daarmee kunnen wij een impuls geven aan de bouwsector inclusief toeleverende industrie en adviesmarkt. Ook heeft het eerder aanbesteden een bredere positieve impuls op de regionale economie.

Onze missies: ‘Limburg maakt gezond!’ en ‘Limburg maakt energiek!’ bepalen de komende jaren onze koers.

Image

Blijf op de hoogte!

Limburg Leads

16 & 17 juni 2021 | MECC Maastricht
Forum 100
6229 GV Maastricht
+31 (0)43 38 38 383

Uitgebreid contact

-->